OUR   KIDS

Click on the following links to see our past litters, and to see photos of the offspring from each cross.

 

LITTER  B  (Bond x Enrika)

LITTER  A  (Zero x Kimba)

LITTER  Z  (Zero x Olivia)

LITTER  J  (Ben x Berry)

LITTER  K  (Mitch x Bliss)

LITTER  Y  (Ben x Enrika)

LITTER  X  (Jaguar x Mj)

LITTER  W  (Wizard x Viper)

LITTER  V (Sniper x Mell)

LITTER  U (Rock x Spicy)

LITTER  T  (Sonny x Splash)

LITTER  S (Dj x Zoe)

LITTER  R  (Mitch x Kimba)

LITTER  Q  (Wolly x Mary)

LITTER   P  (Mitch x Rocy)

LITTER  O (Bond x July)

LITTER  N (Rock x Olivia)

LITTER  M (Mitch x Splash)

LITTER   L (Milo x Coffee)

LITTER   I (Milo x Milų)

LITTER   H (Sam x Mary)

LITTER   G  (Vito x Milų)

LITTER   F  (Emil x Hearty)

LITTER   E  (Dallas x Berry)

LITTER   D  (Dagh x Cash)  

LITTER   C  (Bond x Splash)  

LITTER   B  (Bond x July)  

LITTER   A  (Oliver x Rocy)  

LITTER   Z   (Wolly x Lilly)

LITTER   Y   (Ben x Katy)

LITTER   X  (Sam x Cash)

LITTER   W  (Dj x Mary)

LITTER   V  (Sam x Cris)

LITTER   U  (Shon x Milų)

LITTER   T  (Oliver x July)

LITTER   S  (Curt x Hearty)

LITTER   R  (Fiston x Splash)

LITTER   Q (Fiston x Ice)

LITTER    P (Mitch x Desy)

LITTER   O (Shon x Coffee)

LITTER   N (Shon x Luna)

LITTER   M (Dagh x Brie)

LITTER   J (Wolly x Coffee)

LITTER   K  (Rowan x Splash)

LITTER   L  (Wolly x Cash)

LITTER   I (Sky x Katy)

LITTER   H  (Toy x Milų)

LITTER   G (Bond x Fanny)

LITTER   F  (Tobia x Desy)

LITTER   E  (Toy x Brie)

LITTER   D  (Cody x Dallas)

LITTER   C (Tobia x Kiki)  

LITTER   B (Scooter x July)  

LITTER   A (Jackie x Katy)  

LITTER   Z (Bryce x Cris) 

LITTER   Y  (Sugar x Kalė)

LITTER  W (Waylee x Brie)   

LITTER   V (Sugar x Jamie)  

LITTER   U (Jackie x Lilly)  

LITTER   T (Sky x Cash)

LITTER   S (Kimba x Luna)  

LITTER   X (Bryce x Cris)

LITTER   R (Bravo x Coffee) 

LITTER   Q (Sky x Kalė)

LITTER    P  (Griffon x Dallas)

LITTER   O (Rock x Luna)

LITTER   N  (Connor x Dallas)

LITTER   M (Chase x Fanny)

LITTER   J (Gypsy x Lilly)

LITTER   K  (Dagh x Kalė)

LITTER   L (black giant riesenschnauzer)

LITTER   I  (Rock x Cash)

LITTER   H (Gypsy x Kalė)

LITTER   G (Rythm x Fanny)

LITTER   F  (Rythm x Cris) 

LITTER   E (black giant riesenschnauzer)

LITTER   D (Rythm x Dallas)

LITTER   C (black giant riesenschnauzer)  

LITTER   B  (Sugar x Kalė)

LITTER   A (black giant riesenschnauzer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

  HOME